Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Borgraad Financieel Advies B.V

Versie 15 juli 2020

ALGEMEEN

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtgever:
de partij die de opdracht geeft.
Opdrachtnemer
Borgraad Financieel Advies B.V
Werkdagen
alle dagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen, 1 januari, 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag, de dagen die door de Overheid tot nationale feestdagen zijn of worden geproclameerd en de dag, waarop de verjaardag van Z.M. de Koning officieel wordt gevierd.
Dagen:
alle kalenderdagen
Opdracht c.q. Overeenkomst:
de overeenkomst van opdracht op grond waarvan Opdrachtnemer zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens Opdrachtgever verbindt werkzaamheden voor Opdrachtgever te verrichten. Het bepaalde in de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is niet van toepassing.

1: OFFERTES

2: TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

3: MEDEWERKING DOOR DE OPDRACHTGEVER

4: UITVOERING VAN DE OPDRACHT

5: GEHEIMHOUDING

6: INTELLECTUELE EIGENDOM

7: HONORARIUM

8: BETALING

9: RECLAMES

10: LEVERINGSTERMIJN

11: OPZEGGING

12: AANSPRAKELIJKHEID

13: CONTRACTSOVERNEMING

14: INTERNETGEBRUIK

15: VERVALTERMIJN

16: NAWERKING

17: TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Borgraad Financieel Advies B.V

ALGEMEEN

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtgever:
de partij die de opdracht geeft.
Opdrachtnemer
Borgraad Financieel Advies B.V
Werkdagen
alle dagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen, 1 januari, 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag, de dagen die door de Overheid tot nationale feestdagen zijn of worden geproclameerd en de dag, waarop de verjaardag van Z.M. de Koning officieel wordt gevierd.
Dagen:
alle kalenderdagen
Opdracht c.q. Overeenkomst:
de overeenkomst van opdracht op grond waarvan Opdrachtnemer zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens Opdrachtgever verbindt werkzaamheden voor Opdrachtgever te verrichten. Het bepaalde in de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is niet van toepassing.

1: OFFERTES

2: TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

3: MEDEWERKING DOOR DE OPDRACHTGEVER

4: UITVOERING VAN DE OPDRACHT

5: GEHEIMHOUDING

6: INTELLECTUELE EIGENDOM

7: HONORARIUM

8: BETALING

9: RECLAMES

10: LEVERINGSTERMIJN

11: OPZEGGING

12: AANSPRAKELIJKHEID

13: CONTRACTSOVERNEMING

14: INTERNETGEBRUIK

15: VERVALTERMIJN

16: NAWERKING

17: TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE